Како да се спаси светот

  2012-05-20 Ако имате 75 милијарди долари да ги потрошите во текот на следните четири години, и вашата цел е да се унапредат благосостојбата на луѓето, особено во земјите во развој, како може најдобро да ги искористите своите пари? Тоа е прашањето што го поставив пред група од пет водечки економисти, вклучувајќи и четири добитници на Нобелова награда, на проектот Копенхаген Консензус 2012. Учесниците на панел-дискусијата беа избрани поради нивната стручност во утврдување на приоритетите и нивната способност да ги користат економските принципи за да се споредат политичките избори. (...) 

Download